Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego     

Ilkas.pl

Regulamin sklepu internetowego ilkas.pl prowadzonego przez firmę IL-KAS Ilnicki Kasperek Sp.J.11 – 700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8 c, NIP 742 000 58 12

1.1. Regulamin sklepu internetowego ilkas.pl, zwany dalej “Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.2. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie www.ilkas.pl
W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu “cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript.
Szczegóły znajdują się na stronie sklepu w polityce prywatności i cookies.

1.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ilkas.pl

2. Słownik

Sprzedawca

IL-KAS Ilnicki Kasperek Sp.J.11 – 700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8 c, NIP 742 000 58 12.

 Klient

Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej: www.ilkas.pl

 Strona Internetowa 

Strona internetowa www.ilkas.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

 Sklep Internetowy

Sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę IL-KAS Ilnicki Kasperek Sp.J.11 – 700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8 c, w którym zamówienia składa się za pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawcy.

Towar

Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

Konto Internetowe

Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.

Umowa Sprzedaży

Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  firmą Mateusz Kustra  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Zamówienie

Oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji Polityki Prywatności oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla Klienta również przed zarejestrowaniem pod adresem www.ilkas.pl .Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, waz z hasłem, Sprzedawca prześle na podany adres e-mail Klienta.

Sklep Internetowy ilkas.pl  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym , gdy klient :

 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą , niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego
 • dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sklepu Internetowego ilkas.pl

Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Internetowego ilkas.pl.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu internetowego usługami, podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

4. Informacje o towarach

4.1.Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego: zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

4.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.4. Towary wagowe podlegają tolerancji przy kompletacji zamówienia +/- 5% wagi deklarowanej w zamówieniu Klienta.

 1. Warunki realizacji zamówienia

5.1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.

5.2. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

5.3. W celu złożenia zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu Internetowego;
 • wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • wybrać sposób dostarczenia towaru
 • wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru oraz w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu z kurierem
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 • kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;
 • dokonać zapłaty za zamówiony towar

5.4.W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.ilkas.pl Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

5.5. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w jego Koncie Internetowym, wysłane zostanie przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5.6. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo, gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny Sprzedawca:

 • poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 • W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie(zamienniki towaru brakującego) Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

6.1. Dostawa towarów jest realizowana na terenie:

 • Gminy Giżycko

Termin dostawy zamówień jest uzależniony od czasu ich złożenia. Dostawa zrealizowana zostanie w ciągu 3 dni roboczych.
6.2.  Koszt dostawy:

 • 15 zł – zamówienie o  wartości do 250 zł
 • DARMOWY TRANSPORT – zamówienie powyżej 200 zł.

Zamówienia dostarczane są w skrzyniach transportowych zapakowane w reklamówki.

Reklamacje można zgłaszać na adres sklep@ilkas.pl lub telefonicznie pod numerem 87 428 09 86 w godzinach 6:00-14:00.

6.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej www.ilkas.pl

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zamówienia wraz z fakturą VAT lub paragonem.

6.4. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia.

6.5. Zamówione Towary są starannie pakowane w opakowania jednorazowe i dostarczane w specjalnych opakowaniach transportowych dostarczanych przez kuriera.

6.6.Zamówienia są realizowane w przedziałach godzinowych określonych Regulaminie Dostawy.

6.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności  za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

6.8. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez wpisanie komentarzu w polu UWAGI np. dostarczyć fakturę papierową wraz z zamówieniem. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

7. Warunki reklamacji i zwrotu towarów

Sklep Internetowy Ilkas.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ilkas.pl
 • telefonicznie pod numerem 87 428 09 86 w godzinach 6:00-16:00.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo do zwrotu wadliwego towaru.

Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Towarem przed jego odbiorem. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie za art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

Komisja Europejska udostępniła również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem :

http:/ec.europa.eu/consumers/odr/

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym :

www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

9. Odstąpienie od umowy sprzedaży 

9.1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dna doręczenia przesyłki Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy, którego wzór przekazywany jest Klientowi wraz z dostawą. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest  poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:

 • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego , Sprzedający w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy dokona zwrotu uiszczonej za zakupiony towar należności , w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.

9.4.W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży lub dokona zwrotu w gotówce do rąk Kupującego, chyba że Kupujący wskaże Sprzedającemu na piśmie numer rachunku bankowego, na który Sprzedający ma dokonać zwrotu płatności. Przy płatności kartą Sprzedający zawsze dokonuje zwrot płatności na kartę.

10. Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach 6-16 telefonicznie pod numerem  87 428 09 86 lub wysłać e-mail sklep@ilkas.pl

11.Ochrona danych osobowych

11.1. Sprzedawca może zbierać informacje i dane podane przez Klientów dobrowolnie, w tym:

 • wprowadzone w formularzach zamówienie
 • rejestracji konta w Sklepie Internetowym
 • dane zapisywane są na urządzeniach końcowych (pliki cookies)

11.2. Sprzedawca może także zapisywać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji czy też w celach bezpieczeństwa.

11.3. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administratorem tak zbieranych danych osobowych jest Sprzedawca.

11.4.  Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta, świadczenia Usług elektronicznych, oraz przesyłania klientom informacji handlowych

11.5.  Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi związane z realizacją Zamówienia, a w szczególności z realizacją dostawy, realizacją płatności, badaniem poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie internetowym.

11.6.  Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony przekazanych mu danych Klientów. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

11.7.  Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11.8.  Klientowi w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami lub naruszeniami w zakresie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

11.9. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres funkcjonowania Sklepu Internetowego.

12. Postanowienia końcowe

12.1.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem , który nie jest Konsumentem zostanie poddany sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

12.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

12.4. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.